HIT DALMATIA je dužna putniku pružiti usluge istog sadržaja i kvalitete kao što je navedeno u rezervaciji (programu), a također je dužna štititi prava i interese putnika, u skladu s važećim pravilima i propisima Republike Hrvatske i poslovne prakse u turističkoj industriji. HIT DALMATIA je dužna čuvati sve stečene podatke o putniku privatnim i sigurnim i neće otkriti njegovu adresu, odredišta, raspored putovanja, njegove uplate niti imena njegovih suputnika trećim osobama, bez njegovog/njezinog prethodnog pristanaka ili ako to zakon ne zahtijeva.
Putnik je dužan na vrijeme dostaviti HIT DALMACIJI sve podatke potrebne za realizaciju programa putovanja, te izvijestiti HIT DALMACIJU o svim činjenicama koje se tiču ​​zdravstvenog stanja putnika, njegovih/njenih navika i slično, što može ugroziti tijek putovanja (ako je putnik na posebnoj dijeti ili ako pati od kronične bolesti itd.). Putnik je također dužan poštivati ​​pravila ponašanja u hotelima i ugostiteljskim objektima te u dobroj vjeri surađivati ​​s predstavnikom HIT DALMATIA i pružateljima usluga. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara za svu nastalu štetu.
Ugovor se smatra obvezujućim, a rezervacija potvrđena nakon izvršenog početnog plaćanja. Točan iznos početne uplate i planovi plaćanja definirani su u Posebnim uvjetima putovanja. Za svaku rezervaciju putniku će se izdati Potvrda s opisom svih usluga, kao i Posebnim uvjetima putovanja. Za pitanja koja nisu definirana u Potvrdi i Posebnim uvjetima putovanja, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja.
Pojedinosti svakog rezerviranog programa, podaci o smještaju i svim ostalim uslugama, kao i podaci o broju putnika, uključeni su u Potvrdu. Smještaj koji se nudi u programima opisan je prema službenoj kategorizaciji dotične države koja vrijedi u trenutku objavljivanja programa. Hranu, udobnost i ostale usluge koje pruža hotel nadziru lokalne turističke zajednice, a standardi smještaja i usluga različiti su i nisu usporedivi. HIT DALMATIA ne preuzima odgovornost za bilo kakve usmene ili pisane informacije koje se razlikuju od opisa usluga i sadržaja u objavljenim programima dobivenih od treće strane.
HIT DALMATIA zadržava pravo promjene dana ili sata polaska u slučaju promjene reda letenja ili drugih neočekivanih okolnosti, kao i promjene toka putovanja u slučaju promjene uvjeta putovanja (red letenja promjene, sigurnosna situacija u zemlji, prirodne katastrofe i druge okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke HIT DALMATIA), a prema važećim međunarodnim prometnim pravilima i propisima. HIT DALMATIA će izvršiti sve programske obveze u potpunosti i kako je opisano, osim u slučaju više sile.
Putnik ima pravo otkazati putnički aranžman u bilo koje vrijeme prije početka putovanja. Ako putnik otkaže putnički aranžman, HIT DALMATIA zadržava sljedeće iznose iz pune cijene aranžmana (osim ako nije drugačije navedeno u Posebnim uvjetima putovanja): Za „Programe po mjeri“ (paket aranžmani kreirani posebno prema interesima i preferencijama putnika): Do 45 dana prije usluge: 20% od ukupne cijene usluge 45-30 dana prije usluge: 30% od ukupne cijene usluge 30-21 dan prije usluge: 50% od ukupne cijene usluge 21-0 dana prije usluge ili nedolaska: 100% ukupne cijene usluge Za usluge transfera: Do 72 sata prije usluge: 0% od ukupne cijene usluge 72 do 48 sati prije usluge: 30% od ukupne cijene usluge 48 do 24 sata prije usluge: 50% od ukupne cijene usluge 24 do 0 sati prije usluge ili nedolaska: 100% ukupne cijene usluge Za privatne izlete i izlete po mjeri: Do 31 dan prije usluge: 10% od ukupne cijene izleta 30 do 22 dana prije usluge: 30% od ukupne cijene izleta 21 do 15 dana prije usluge: 50% od ukupne cijene izleta 14 do 0 dana prije usluge ili nedolaska: 100% ukupne cijene izleta Za privatne transfere motornim čamcem: Do 8 dana prije usluge: 0% od ukupne cijene usluge 7 - 3 dana prije usluge: 30% od ukupne cijene usluge 72 do 24 sata prije usluge: 50% od ukupne cijene usluge 24 do 0 sati prije usluge ili nedolaska: 100% ukupne cijene usluge
Sve potrebne putne isprave dostavit će se putniku / ugovaratelju putovanja ili izravno pružatelju usluga na vrijeme (bonovi, avionske karte, pisane obavijesti i slično) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.
Prijedlog i ugovor/potvrda sadrže informacije predstavljaju li rezervirane putničke usluge turistički paket i tko je organizator putničkog aranžmana. Organizator je odgovoran za obavljanje putničkih usluga obuhvaćenih paketom, bez obzira na to moraju li te usluge obavljati osobno ili drugi pružatelji putničkih usluga. U slučajevima kada je HIT DALMATIA organizator turističkog paketa: Ako se ne izvrši bilo koja od putničkih usluga obuhvaćenih paketom, na zahtjev putnika HIT DALMATIA će ispraviti ovu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi uklanjanje neusuglašenosti prouzrokovalo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir opseg neizvršenja -usklađenost i vrijednost putničkih usluga na koje utječe nepoštivanje propisa. Ako HIT DALMATIA ne ispravi nepoštivanje zbog nerazmjernih troškova, putnik ima pravo na smanjenje cijene i naknadu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Ako HIT DALMATIA ne ispravi neusklađenost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam i zatražiti naknadu potrebnih troškova. Putnik nije dužan odrediti razuman rok za HIT DALMATIA da ispravi neusuglašenost ako organizator odbije ispraviti neusuglašenost ili ako je potrebno hitno ispraviti. Ako se značajan dio ugovorenih putničkih usluga ne može pružiti, HIT DALMATIA će putniku ponuditi odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od dogovorenih, bez dodatnih troškova za putnike, uključujući u slučaju kada putnik nije vraćen u mjesto polaska, prema dogovoru. Ako HIT DALMATIA predloži alternativni aranžman putovanja koji rezultira aranžmanom niže kvalitete od dogovorenog, HIT DALMATIA će putniku odobriti odgovarajuće smanjenje cijene. Putnik može odbiti predloženi alternativni aranžman za putovanje samo ako nisu usporedivi s dogovorenim aranžmanima ili ako je odobreno smanjenje cijene neprikladno. Ako neusklađenost značajno utječe na izvršenje paketa i ako HIT DALMATIA nije ispravio nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik može raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid i po potrebi zahtijevati smanjenje cijene i / ili naknadu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako putnik odbije predloženi alternativni aranžman u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo, ako je potrebno, na smanjenje cijene i / ili naknadu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, bez ukidanja putničkog paketa. Ako paket uključuje putnički prijevoz, HIT DALMATIA će, u slučajevima iz prethodna dva stavka ovih Općih uvjeta, osigurati repatrijaciju putnika ekvivalentnim prijevozom bez nepotrebnog odgađanja i bez dodatnih troškova za putnika. Ako zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s dogovorenim paketom, HIT DALMATIA snosi troškove hitnog smještaja do tri noći po putniku, ako je moguće u ekvivalentnoj kategoriji ugovorenog smještaja. Ako zakonodavstvo Europske unije o pravima putnika koje se primjenjuje na odgovarajuće prijevozno sredstvo za povratak putnika predviđa naknadu za dulja razdoblja, ta će se razdoblja poštivati. Ograničenje troškova iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta ne odnosi se na osobe smanjene pokretljivosti, kako je definirano člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba s smanjenom pokretljivošću prilikom zračnog putovanja (SJ L 204, 26. srpnja 2006.) i bilo koje osobe koja ih prati, trudnicama, maloljetnicima bez pratnje i osobama kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je organizator informiran o svojim posebnim potrebama najmanje 48 sati prije početka turističkog paketa. HIT DALMATIA se neće pozivati ​​na iznimne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći kako bi se ograničila odgovornost u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta ako se pružatelj usluga prijevoza ne može pozvati na takve okolnosti u skladu s primjenjivim pravom Europske unije. Putnik ima pravo na odgovarajuće sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je došlo do nepoštivanja ugovorenog paketa, osim ako HIT DALMATIA dokaže da se neusklađenost može pripisati putniku. Putnik ima pravo, bez obzira na smanjenje cijene ili raskid ugovora, zahtijevati od HIT DALMATIA odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu koju pretrpi zbog bilo kakvog nepridržavanja. HIT DALMATIA neće biti odgovoran za štetu ako dokaže da se neusklađenost može pripisati putniku ili trećoj strani koja nije povezana s pružanjem ugovorenog aranžmana, ako je neusklađenost nepredvidiva ili neizbježna ili da je neusklađenost je nastala zbog neizbježnih izvanrednih okolnosti. Za svu moguću štetu za koju bi odgovarao HIT DALMATIA, osim štete koja je posljedica tjelesne ozljede ili štete koju je HIT DALMATIA prouzročila namjerno ili iz nehata, maksimalni iznos štete ograničen je na trostruku ukupnu cijenu paketa. Ako međunarodne konvencije koje obvezuju Europsku uniju ili zakonski propisi koji se temelje na njima ograničavaju opseg naknade koju mora platiti pružatelj putničkih usluga koji je dio paketa ili ako ograničavaju uvjete pod kojima je dužan nadoknaditi štete, u tom se slučaju pretpostavke, ograničenja i isključenja primjenjuju u skladu s tim na organizatora i on se može na nju pozvati u odnosu na putnika. Naknada štete ili umanjenje cijene na koju putnik ima pravo u skladu s ovim Općim uvjetima, Zakonom o pružanju usluga u turizmu kao i u skladu s međunarodnim konvencijama i propisima odbijaju se jedni od drugih. Putnik ima pravo zahtijevati smanjenje cijene temeljem odredbi Zakona o turističkim uslugama kojima se uređuju pitanja izmjena i dopuna ugovora o turističkom paketu prije početka aranžmana, izvedba aranžmana, smanjenje cijene i naknada štete u razdoblju od dvije godine. Zastara teče od prvog dana nakon dana na koji bi putni paket trebao završiti u skladu s ugovorom. HIT DALMATIA pružit će odgovarajuću pomoć bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama, posebno u okolnostima kada zbog neizbježnih izvanrednih okolnosti nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s dogovorenim aranžmanom. Ova se pomoć posebno odnosi na pružanje odgovarajućih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim vlastima i konzularnoj pomoći te na pomoć putniku u uspostavljanju daljinske komunikacije i pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. HIT DALMATIA pružit će odgovarajuću pomoć bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama, posebno u okolnostima kada zbog neizbježnih izvanrednih okolnosti nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s dogovorom. Ova se pomoć posebno odnosi na pružanje odgovarajućih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim vlastima i konzularnoj pomoći te na pomoć putnicima u uspostavljanju daljinske komunikacije i pronalaženju alternativnih aranžmana za putovanje. Ako je putnik poteškoću izazvao namjerno ili iz nehata, HIT DALMATIA naplatit će naknadu za pruženu pomoć koja neće premašiti stvarne troškove organizatora.
HIT DALMATIA putnicima savjetuje da kupe: osiguranje otkaza putovanja, osiguranje od rizika nesreće i bolesti na putovanju, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje tijekom putovanja i boravka u inozemstvu te osiguranje od troškova za pomoć i povratak na mjesto polaska u slučaju nesreće ili bolesti. Spomenuta osiguranja mogu se kupiti izravno od osiguravatelja ili putem HIT DALMATIA, u kojem slučaju HIT DALMATIA djeluje samo kao posrednik. HIT DALMATIA će upoznati klijente sa sadržajem i općim uvjetima navedenih osiguranja za sve organizirane paket aranžmane.
HIT DALMATIA potvrđuje, u skladu sa zakonom, da je uplatio osiguranje jamčevine u slučaju insolventnosti paket aranžmana i srodnog putničkog aranžmana, kao i osiguranje odgovornosti za slučaj neispunjene, djelomično ispunjene ili nekvalitetno ispunjene obveze povezane s paket aranžmanom. Navedena osiguranja primjenjuju se ako je HIT DALMATIA organizator paket aranžmana i srodnog turističkog aranžmana - u ovom će slučaju putnik imati sve potrebne informacije o osiguravatelju i načinu ostvarivanja prava. Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom od insolventnosti koju će primijeniti organizator je: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb , pisarnica@mints.hr, +385 1 6169 111. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI Potpisom ugovora i uplatom prve rate putnici su osigurani policom osiguranja od odgovornosti. Agencija će također upoznati putnika sa sadržajem istog tj. naknadi za štetu koju prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s ovim osiguranjem. Informacije o Osiguravatelju: Generali osiguranje d.d., broj police P13E-1025100356, OIB: 10840749604, Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, info.hr@generali.com, telefon 01 46 00 400. U slučaju potrebe ostvarivanja prava na naknadu štete putnici se neposredno obraćaju osiguravatelju na adresi Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, adresi e-pošte info.hr@generali.com ili na broj telefona 01 46 00 400. OSIGURANJE JAMČEVINE Jamčevina za putovanja ugovorena je s osiguravajućim društvom i uključena je u cijene svih paket-aranžmana agencije. Ugovor čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti putovanja ujedno služi kao potvrda osiguranja jamčevine. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima koja proizlaze iz osiguranja jamčevine kao i da je za isto dobio važeću, odgovarajuću potvrdu. Informacije o Osiguravatelju: Generali osiguranje d.d., broj police P15-1020000911, OIB: 10840749604, Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, info.hr@generali.com, telefon 01 46 00 400. U slučaju potrebe aktiviranja jamčevine putnici se neposredno obraćaju izdavatelju jamčevine na adresi Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, adresi e-pošte info.hr@generali.com ili na broj telefona 01 46 00 400.
Putnici su dužni poštivati ​​sve propise vezane uz vize, carine i devize zemalja kroz koje putuju i u kojima borave. Ako se putovanje ne može nastaviti zbog kršenja propisa od strane putnika, prekršitelj će snositi sve troškove i posljedice. Putnici su obvezni imati valjane putne isprave (putovnice, vize i slično). Nevaljane putne isprave koje dovode do otkazivanja putovanja neće imati štetnih posljedica za HIT DALMATIA. Ako se putne isprave izgube ili ukradu tijekom putovanja, troškove izdavanja novih snosi putnik sam. Pojedinosti o viznim propisima, kao i ostale informacije povezane s putovanjima u određenu zemlju možete pronaći ovdje: Za Hrvatsku - http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/general-information/ Za Sloveniju - http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/ Za Bosnu i Hercegovinu - http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx Za Srbiju - http: // www. mfa. / Za Makedoniju - http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=467
Putnik svoje osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su za ostvarenje tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. Pismo namjere, upute za plaćanje, obavijest o isporuci usluge). HIT DALMATIA se obvezuje da se osobni podaci neće prenositi izvan zemlje niti će se davati trećoj strani osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji tražene usluge (npr. Smještaj, zrakoplovna kompanija, prijevoznik). Osobni podaci bit će pohranjeni u našoj bazi podataka u skladu s pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.
Internetske stranice HIT DALMATIA mogu sadržavati veze do drugih web stranica (npr. Facebook, Instagram, hoteli, zračne luke, vremenske prognoze). U skladu s tim, upozoravamo i potičemo korisnike da razmotre da HIT DALMATIA ne može biti odgovoran za privatnost spomenutih internetskih stranica. Stoga potičemo korisnike da pročitaju Izjavu o privatnosti svake internetske stranice kojoj pristupaju.
Kolačići omogućuju HIT DALMATIA prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na web mjestima HIT DALMATIA (na primjer, u kojim dijelovima internetske stranice korisnici ostaju najduže i najkraće), internetskom pregledniku (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome , Firefox) i tako dalje. Kolačići su mali skup podataka poslanih s poslužitelja web stranica HIT DALMATIA na računalo korisnika i služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za olakšavanje navigacije web stranicama (npr. Ne morate svaki put ponovno unositi svoje podatke o registraciji). Kolačići se ne koriste za pristup korisničkim podacima ili za praćenje aktivnosti korisnika prilikom napuštanja web stranica HIT DALMATIA. HIT DALMATIA zadržava pravo korištenja kolačića na web mjestu, ali svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem / promjenom postavki u svom internetskom pregledniku.
Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i uzimajući u obzir okolnosti, obavijestiti HIT DALMATIU o svim nesukladnostima utvrđenim tijekom obavljanja putničke usluge obuhvaćene putničkim paketom. HIT DALMATIA se obvezuje rješavati sve prigovore u skladu s važećim zakonima i ovim Općim uvjetima. Iako vjerujemo da će u slučaju prigovora putnik biti zadovoljan rješenjem koje nudi HIT DALMATIA, putnik može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka prijavljenim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkog spora, u skladu s posebnim zakon koji uređuje alternativno rješavanje potrošačkog spora. Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji pokrivaju organizatora je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, tel. 0800 1852, e-mail: hgk@hgk.hr, web: https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o -mirenju. U slučaju spora, sud u Splitu smatrat će se nadležnim i primijenit će se zakon Republike Hrvatske. Središnja kontaktna točka za upravnu suradnju u Republici Hrvatskoj ustrojava se pri Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, pisarnica@mints.hr, tel. +385 1 6169 111. Lokalni predstavnik organizatora: Rozita Smet, Osječka 11, 21 000 Split, +385 21 542 030, info@hitdalmatia.com
HIT DALMATIA putnička agencija d.o.o.

21000 SPLIT, OSJEČKA 11, HRVATSKA

OIB: 39149446220

Tel: +385 21 540-030

E-mail: info@hitdalmatia.com, W: www.hitdalmatia.com

Split, 24.11.2020.